ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 114 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Рекомендації основних дій в умовах надзвичайної ситуації

 

Наказом Начальника Цивільної оборони -

 Міністра освіти і науки України

від  “ 19 “  травня 2006 р. № 385

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про правові і організаційні основи практичних дій структурних

підрозділів Міністерства освіти і науки України як Функціональної

підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної державної системи

цивільного захисту (Цивільної оборони) України

 у сфері боротьби з тероризмом

 

1.  У відповідності до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, “Закону України про Цивільну оборону України” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 393-р “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення належного захисту основних об’єктів, уразливих у терористичному відношенні” це Положення визначає обов’язки керівного складу, правові і організаційні основи практичних дій структурних підрозділів Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної державної системи цивільного захисту (Цивільної оборони) України у разі загрози або виникнення терористичного акту.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.  У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:

            тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямовано-му застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур та залякування учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, або погроз вчинення інших посягань на життя та здоров'я ні в чому не винних людей з метою досягнення злочинних цілей;

            терористичний акт - злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачено статтями Кримінального кодексу України;

            технологічний тероризм - злочини, що вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження або її компонентів, інших небезпечних для життя і шкідливих для здоров'я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для учасників навчально-виховного процесу, працівників галузі та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру;

            терористична діяльність - діяльність, яка охоплює:

- планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів;

- підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або установами, організаціями і підприємствами галузі освіти і науки, знищення об'єктів у терористичних цілях;

- організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах;

- вербування, озброєння, підготовку та використання терористів;

- пропаганду і поширення ідеології тероризму;

- фінансування завідомо терористичних груп (організацій) або інше сприяння їм;

            терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності;

            терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою здійснення терористичних актів;

            терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації;

            боротьба з тероризмом - діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності;

            антитерористична операція - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою;

            район проведення антитерористичної операції - визначені керівництвом антитерорис-тичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція;

            режим у районі проведення антитерористичної операції - особливий порядок, який може вводитися в районі проведення антитерористичної операції на час її проведення і передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених Законом про боротьбу з тероризмом, спеціальних повноважень, необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і здоров'я учасників навчально-виховного процесу та працівників галузі, які опинили-ся в районі проведення антитерористичної операції, нормального функціонування закладів освіти, установ, організацій і підприємств галузі;

            заручник - фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою спонукання керівників установ, підприємств чи організацій або окремих осіб здійснити якусь дію, або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується.

 

Правові основи боротьби з тероризмом

3.           Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція України, Кримінальний кодекс України, Закон України про боротьбу з тероризмом, Закон України про Цивільну оборону України, інші закони України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р., інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, та інші нормативно-правові підзаконні акти.

 

Основні  принципи боротьби з тероризмом

4.           Боротьба з тероризмом грунтується на принципах:

-  законності та неухильного додержання прав і свобод людини і громадянина;

-  комплексного використання з цією метою правових, політичних, соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських та інших можливостей;

-    пріоритетності попереджувальних заходів;

-    невідворотності покарання за участь у терористичній діяльності;

- пріоритетності захисту життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок терористичної діяльності;

-   поєднання гласних і негласних методів боротьби з тероризмом;

-  нерозголошення відомостей про технічні прийоми і тактику проведення антитерористичних операцій, а також про склад їх учасників;

- єдиноначальності в керівництві силами і засобами, що залучаються для проведення антитерористичних операцій;

- співробітництва у сфері боротьби з тероризмом з іноземними державами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з міжнародними організаціями, які здійснюють боротьбу з тероризмом.

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

5.           У відповідності до статті 4 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, організація боротьби з тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами і ресурсами здійснюються Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції. Центральні органи виконавчої влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції, визначеної законами та виданими на їх основі іншими нормативно-правовими актами і діляться на групу суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом і суб’єктів, які залучаються до цієї акції у разі необхідності.

6.           Суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

            Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство оборони України; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Державний комітет у справах охорони державного кордону України; Державний департамент України з питань виконання покарань; Управління державної охорони України.

7.           До участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

            Міністерство закордонних справ України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство палива та енергетики України; Міністерство промислової політики України; Міністерство транспорту України; Міністерство фінансів України; Міністерство екології та природних ресурсів України; Міністерство аграрної політики України; Державна митна служба України; Державна податкова адміністрація України.

8.           У разі реорганізації або перейменування центральних органів виконавчої влади, перелічених у цьому Положенні, їхні функції у сфері боротьби з тероризмом переходять до їх правонаступників, якщо це передбачено відповідним указом Президента України.

9.           До участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції можуть бути залучені з дотриманням вимог Закону про боротьбу з тероризмом й інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою.

10.         Координацію діяльності суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України, який складається з Міжвідомчої координаційної коміcії та штабу, а також координаційних груп та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України.

Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України, персональний склад Міжвідомчої координаційної комісії затверджуються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України призначається Президентом України. Поточну роботу з виконання завдань, покладених на Антитерористичний центр при Службі безпеки України, організовує його штаб.

11.         До складу координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України входять керівники регіональних органів Служби безпеки України, відповідних органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, командири підрозділів Прикордонних військ України у місцях їх дислокації, Управління державної охорони - їх командири, керівники, а також представники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

 

                Повноваження суб'єктів, які безпосередньо здійснюють

боротьбу з тероризмом

12.         Служба безпеки України здійснює:

- боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної;

 - збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій;

 - проводить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами;

 - забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції;

 - здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов'язані з терористичною діяльністю;

- забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.

13.         Міністерство внутрішніх справ України здійснює:

-   боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення злочинів, вчинених з терористичною метою, розслідування яких віднесене законодавством України до компетенції органів внутрішніх справ;

-   надає Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідні сили і засоби, забезпечує їх ефективне використання під час проведення антитерористичних операцій.

14.         Міністерство оборони України, органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини Збройних Сил України забезпечують:

-  захист від терористичних посягань об'єктів Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що знаходяться у військових частинах або зберігаються у визначених місцях;

-  організовують підготовку та застосування сил і засобів Сухопутних військ, Військово-Повітряних Сил, Військово-Морських Сил України в разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі, у територіальних водах України;

-  беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України.

15.         Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядковані йому органи управління у справах цивільної оборони та спеціалізовані формування, здійснюють:

-   заходи щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності;

-  беруть участь у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також здійснюють просвітницькі та практично навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах терористичного акту.

16.         Державний комітет у справах охорони державного кордону України, регіональні органи управління та органи охорони державного кордону Прикордонних військ України здійснюють:

-   боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону України, незаконного переміщення через державний кордон України зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів, що можуть бути використані як засоби вчинення терористичних актів;

-   забезпечують безпеку морського судноплавства в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України під час проведення антитерористичних операцій;

-  надають Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідні сили і засоби під час проведення антитерористичних операцій на території пунктів пропуску через державний кордон України, інших об'єктів, розташованих на державному кордоні або у прикордонній смузі.

17.         Державний департамент України з питань виконання покарань здійснює:

-  заходи щодо запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості на об'єктах кримінально-виконавчої системи.

18.         Управління державної охорони України бере участь:

-  в операціях з припинення терористичних актів, спрямованих проти посадових осіб та об'єктів, охорону яких доручено підпорядкованим цьому Управлінню підрозділам.

 

Повноваження  суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом

19.         Суб'єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом, у межах своєї компетенції здійснюють заходи щодо запобігання, виявлення і припинення терористичних актів та злочинів терористичної спрямованості; розробляють і реалізують попереджувальні, режимні, організаційні, виховні та інші заходи; забезпечують умови проведення антитерористичних операцій на об'єктах, що належать до сфери їх управління; надають відповідним підрозділам під час проведення таких операцій матеріально-технічні та фінансові засоби, засоби транспорту і зв'язку, медичне обладнання і медикаменти, інші засоби, а також інформацію, необхідну для виконання завдань щодо боротьби з тероризмом.

20.         У відповідності до статті 4 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” до участі в антитерористичних операціях можуть бути залучені органи управління освітою і наукою, навчальні заклади, установи, організації та сили цивільного захисту (цивільної оборони) структурних підрозділів Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної державної системи цивільного захисту (Цивільної оборони) України.

21.         Об’єктами терористичних актів з можливими негативними наслідками для структурних підрозділів Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної державної системи є атомні електростанції (АЕС), нафто-, газо- і аміакопроводи, водосховища, промислові підприємства, які зберігають або використовують у виробництві вибухо- та пожежонебезпечні речовини, сильнодіючі отруйні речовини, місця скупчення великої кількості людей (адміністративні будівлі, навчальні корпуси і гуртожитки навчальних закладів).

22.         У структурних підрозділах Функціональної підсистеми ”Освіта і наука України” Єдиної державної системи цивільного захисту (Цивільної оборони) України з урахуванням місцевих техногенних умов розробляються Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу і працівників галузі щодо їх дій у разі загрози та прояву терористичного акту (варіантна схема додається), а також розділ у Плані дій органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного, воєнного стану) або окремо як план реагування - Положення про систему запобігання, виявлення та припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків на об’єктах уразливих у терористичному відношенні, передбачивши в ньому вимоги щодо організації фізичного захисту таких об’єктів  та взаємодії структур, що забезпечують їх фізичний захист.

Утворюються постійно діючі робочі групи з координації заходів щодо охорони об’єктів галузі від вражаючих факторів можливих терористичних актів.

З метою забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі щорічно проводиться перевірка:

індивідуальних і колективних засобів захисту, локальних систем виявлення небезпечних речовин та засобів оповіщення;

планів евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі структурних підрозділів із зон впливу потенційно небезпечних об’єктів, у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру;

матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру.

23.         Участь структурних підрозділів Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” у антитерористичних операціях кожного із їх керівників зобов’язує:

знати вимоги Закону України “Про боротьбу з тероризмом” та підзаконні акти з питань боротьби з тероризмом, організовувати та контролювати планування і організацію заходів щодо забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від вражаючих факторів терористичних актів;

забезпечити планування і реалізацію заходів щодо виховання в учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі високої свідомої дисципліни, законопослушності і моральності;

щорічно за планом підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) об’єкта проводити заходи навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі умінню діяти в умовах загрози та у разі появи терористичного акту, користуванню засобами індивідуального і колективного захисту в режимі надзвичайних ситуацій;

вимагати від керівного складу органів управління освітою і наукою та обслужуючого персоналу структурних підрозділів точного виконання установленого порядку щодо утримання службових приміщень, навчальних корпусів і території;

брати особисту участь у розробці плану дій учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі в умовах загрози і виникнення терористичного акту.

24.         Сигналами для негайного прийняття рішень щодо виконання плану дій, пов’язаних з терористичним актом, можуть бути:

наявність у приміщенні, на території навчального закладу та в безпосередній близькості від них підозрілого предмета, який може бути вибуховим пристроєм;

надходження загроз по телефону, в усній або письмовій формі;

захоплення терористами в заручники учнів (дітей, студентів) або працівників галузі в приміщеннях чи на території навчального закладу.

25.         У всіх випадках керівник зобов’язаний діяти так, щоб забезпечити безпеку учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від можливих негативних наслідків терористичного акту.

26.         У випадку знаходження вибухового пристрою або предмету, схожого на нього:

негайно повідомити чергову службу Міністерства Внутрішньої Служби (далі - МВС) по телефону 02 та місцевий орган управління освітою і наукою. До прибуття оперативно-слідчої служби організувати охорону місця, де був знайдений підозрілий предмет;

суворо заборонити учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі структурного підрозділу наближатися, чіпати, розбирати чи переміщати знахідку. Зафіксувати обставини знаходження підозрілого предмету;

вжити заходів щодо попередження паніки і недопущення випадків травматизму учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі; організувати негайний їх вихід у небезпечне місце;

забезпечити відключення електроенергії, водо- та газопостачання приміщення, вжити заходів щодо збереження матеріальних цінностей;

за результатами проведення оперативно-розшукових заходів доповісти керівнику місцевого органу управління освітою і наукою та діяти за його вказівками.

27.    При отриманні загрози по телефону:

терміново передати отриману інформацію правоохоронним органам та місцевого органу управління освітою і наукою. Зафіксувати у письмовій формі зміст та характер погрози, особливості передачі (шумовий фон, стать погрожувача, особливості мовлення - (тембр голосу, акцент, наявність жаргонних, професійних та діалектних виразів та ін.);

виконати вимоги правоохоронних органів щодо організації дій на основі отриманої інформації;

попередити місцеві правоохоронні органи і працівників закладу освіти про факт отримання загрози та виклику оперативно-слідчої групи;

забезпечити безперешкодний підїзд до закладу освіти автомашин правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, підрозділів МВС, тощо;

після прибуття оперативно-слідчої групи керуватися вказівками її керівника;

28.         При отриманні загрози у письмовій формі:

забезпечити термінову передачу отриманої інформації до правоохоронних органів та місцевого органу управління освітою і наукою;

забезпечити недоторканість усіх елементів (конверт, його вміст, текст погрози, компютерний файл та ін.) кореспонденції та їх збереження до моменту передачі представникам правоохоронних органів;

зафіксувати обставини, час та особливості отримання письмового повідомлення;

виконати вимоги представників правоохоронних органів щодо організації дій на основі отриманої інформації;

попередити працівників навчального закладу про факт отримання загрози та виклику оперативно-слідчої групи;

забезпечити можливість безперешкодного підїзду до навчального закладу автомашин правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, підрозділів МВС, тощо;

після прибуття оперативно-слідчої групи керуватися вказівками її керівника;

за результатами проведення оперативно-розшукових заходів доповісти керівникові місцевого органі управління освітою і наукою та діяти за його вказівками.

29.         При захопленні терористами у заручники учнів (студентів, дітей) або працівників галузі у приміщеннях чи на території навчального закладу:

забезпечити всіма можливими засобами термінову передачу інформації до правоохоронних органів про захоплення заручників;

вжити всі можливі заходи по недопущенню паніки і провести до небезпечного місця евакуацію учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, які не стали заручниками;

не допустити випадків несанкціонованих дій працівників навчального закладу, батьків та інших громадян, що не мають відповідних повноважень по визволенню заручників;

після прибуття представників правоохоронних органів діяти за вказівками їх керівника.

30.         Координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України очолюють відповідно Начальник Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, Начальник управління Служби безпеки України в області, містах Києві та Севастополі.

Склад координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України затверджується відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної державної адміністрації, головою виконавчого органу Київської та Севастопольської міської ради. Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється регіональними органами Служби безпеки України.

31.         Органи державної виконавчої влади України, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, організації, установи, підприємства, навчальні заклади освіти, їх посадові особи зобов'язані сприяти органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомляти дані, що стали їм відомі, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

32.         Антитерористична операція проводиться лише за наявності реальної загрози життю і безпеці учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі (громадянам), інтересам суспільства або держави у разі, якщо усунення цієї загрози іншими способами є неможливим.

33.         Рішення щодо проведення антитерористичної операції приймається залежно від ступеня суспільної небезпеки терористичного акту керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або керівником координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України за письмовим дозволом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим з Головою Служби безпеки України. Про рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України.

34.         Антитерористичним центром при Службі безпеки України антитерористична операція проводиться в разі, коли:

- терористичний акт загрожує загибеллю багатьох людей чи іншими серйозними наслідками або якщо його вчинено одночасно на території кількох областей, районів чи міст;

-  ситуація, пов'язана із вчиненням або загрозою вчинення терористичного акту, є невизначеною щодо причин та обставин її виникнення і подальшого розвитку;

-   вчинення терористичного акту зачіпає міжнародні інтереси України та її відносини з іноземними державами;

-   реагування на вчинення дій з ознаками терористичного акту належить до компетенції різних правоохоронних та інших органів виконавчої влади;

-  очевидною є неможливість відвернення або припинення терористичного акту силами правохоронних та місцевих органів виконавчої влади окремого регіону.

В інших випадках антитерористична операція проводиться за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України самостійно координаційною групою відповідного регіонального органу Служби безпеки України або органом виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

35.         Для безпосереднього управління конкретною антитерористичною операцією та керівництва силами і засобами, які залучаються до здійснення антитерористичних заходів, утворюється оперативний штаб, очолюваний керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України (координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України) або особою, яка його заміщує.

36.         Порядок діяльності оперативного штабу з управління антитерористичною операцією визначається на основі Положення про нього, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

37.         Втручання в оперативне управління антитерористичною операцією будь-яких осіб незалежно від посади не допускається. Законні вимоги учасників антитерористичної операції є обов'язковими для учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

38.         При проведенні антитерористичної операції використовуються сили і засоби (особовий склад, спеціалісти, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв'язку, інші матеріально-технічні засоби) суб'єктів боротьби з тероризмом, а також підприємств, установ, організацій, які залучаються до участі в антитерористичній операції, в порядку, визначеному згідно з Положенням, про оперативний штаб Антитерористичного центру.

39.         У районі проведення антитерористичної операції на час її проведення може бути встановлено спеціальний порядок, зокрема організовано патрульну охоронну службу та виставлено оточення.

Перебування в районі проведення антитерористичної операції осіб, які не залучені до її проведення, допускається з дозволу керівника оперативного штабу.

40.         За погодженням з керівництвом структурних підрозділів Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної державної системи, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, їх роботу під час її проведення може бути припинено частково або повністю. Керівники закладів освіти, підприємств, установ та організацій галузі при проведенні антитерористичної операції можуть у встановленому порядку, за їх згодою, залучатися до виконання окремих доручень.

41.         У районі проведення антитерористичної операції посадові особи, залучені до операції, мають право:

            1) застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні засоби;

            2) затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або дії, пов'язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операції і перешкоджанню її проведенню;

            3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи;

            4) здійснювати в районі проведення антитерористичної операції особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

            5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, у тому числі транспортні засоби дипломатичних представництв і консульських установ, та громадян на окремі ділянки місцевості розташування навчально-виховних закладів, підприємств, установ і організацій галузі, де проводиться антитерористична операція;

6)   входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров’ю людей;

7)   використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій, для запобігання терористичному акту, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні терористичного акту, або для доставки осіб, які потребують термінової медичної допомоги, до лікувальних закладів, а також для проїзду до місця злочину.

42.         У районі проведення антитерористичної операції контакти з представниками засобів масової інформації здійснюють керівник оперативного штабу або визначені ним особи. Передбачені заходи здійснюються з дотриманням чинного законодавства і припиняються негайно після завершення антитерористичної операції.

43.         У ході проведення антитерористичної операції з метою збереження життя та здоров'я її учасників - учасників навчально-виховного процесу та працівників галузі, а також збереження матеріальних цінностей та схилення терористів до відмови від протиправних дій, справляння на них стримувального впливу, з'ясування можливості припинення терористичного акту допускається ведення переговорів з терористами.

            Ведення переговорів доручається особам, спеціально уповноваженим на те керівником оперативного штабу.

            У разі, коли мета переговорів з терористами не може бути досягнута через їх незгоду припинити терористичний акт і реальна загроза за життю та здоров'ю людей зберігається, керівник антитерористичної операції має право прийняти рішення про знешкодження терориста (терористів).

            У разі очевидної загрози вчинення щодо об'єкта або особи терористичного акту і неможливості усунення цієї загрози іншими законними способами терорист (терористи) може (можуть) бути за вказівкою керівника оперативного штабу знешкоджений (знешкоджені) без попередження.

            Під час ведення переговорів не можуть розглядатися як умова припинення терористичного акту питання щодо видачі терористам будь-яких осіб, предметів та речовин, які безпосередньо можуть бути використані для вчинення актів технологічного тероризму.

44.         Інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю.

            Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка:

-    розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику проведення антитерористичної операції;

-   може утруднити проведення антитерористичної операції і (або) створити загрозу життю та здоров'ю заручників та інших людей, які знаходяться в районі проведення зазначеної операції або за його межами;

- має на меті пропаганду або виправдання тероризму, містить вислов-лювання осіб, які чинять опір чи закликають до опору проведення антитерористичної операції;

-  містить дані про предмети та речовини, які безпосередньо можуть бути використані для вчинення актів технологічного тероризму;

- розкриває дані про персональний склад співробітників спеціальних підрозділів та членів оперативного штабу, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, а також про осіб, які сприяють проведенню зазначеної операції (без їх згоди).

45.         Антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю учасників навчально-виховного процесу, працівників організацій, підприємств, установ галузі та заручників які знаходилися в районі її проведення.

            Рішення про припинення антитерористичної операції приймається керівником оперативного штабу з управління цією операцією.

            При проведенні антитерористичної операції керівник оперативного штабу спільно з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організовує надання допомоги потерпілим, визначає заходи щодо усунення та мінімізації наслідків терористичного акту, організовує їх здійснення.

46.         Відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі, організаціям, підприємствам, установам галузі провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону.

47.         Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту, провадиться з метою повернення їх до нормального життя. Зазначеним особам надається у разі необхідності психологічна, медична, професійна реабілітація, правова допомога і житло та здійснюється їх працевлаштування.

Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту, а також осіб, зазначених в п. 48 цього Положення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

 

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ

УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

48.         Особи, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, перебувають під захистом держави. Правовому і соціальному захисту підлягають:

  1)    військовослужбовці, працівники і службовці центральних та місцевих органів виконавчої влади, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичних операціях;

   2)    особи, які на постійній чи тимчасовій основі сприяють органам, що здійснюють боротьбу з тероризмом, у запобіганні, виявленні, припиненні терористичної діяльності та мінімізації її наслідків;

    3)     члени сімей осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини Положення, якщо потреба в забезпеченні їх захисту викликана участю зазначених осіб у боротьбі з тероризмом.

    Соціальний захист осіб, які залучаються  до боротьби з тероризмом, здійснюється у порядку, який визначається законом.

49.         Якщо під час проведення антитерористичної операції вимушено заподіяна шкода життю, здоров'ю і майну терористів, військовослужбовці та інші особи, які брали участь в антитерористичній операції, звільняються від відповідальності за цю шкоду відповідно до законів України.

50.         Особи, винні в терористичній діяльності, притягаються до кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому законом.

            Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців, посадових осіб, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

51.         Контроль за дотриманням законодавства при проведенні боротьби з тероризмом здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцією України.

            Контроль за діяльністю суб'єктів боротьби з тероризмом здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному Конституцією і законами України.

52.         Нагляд за додержанням вимог законодавства органами, які беруть участь в антитерористичних заходах, здійснюється Генеральним прокурором України та уповноваженими ним прокурорами в порядку, визначеному законами України.

                                        Д о д а т о к

                                                               до Положення про правові

                                                               і організаційні основи дій в умовах

                                                                 загрози та прояву терористичного акту

 

Рекомендації

учасникам навчально-виховного процесу і працівникам галузі

щодо дій у випадку загрози або скоєння терористичного акту

(варіантна схема)

 

ПАМЯТАЙТЕ  !  Правильні та грамотні дії допоможуть

зберегти ваше життя і здоров’я.

 

Терористи можуть встановити вибухові пристрої у самих непередбачених місцях: на дорогах, в будинках, на транспорті, у громадських місцях, автомобілях. На сьогоднішній день можуть використовуватися як промислові, так і саморобні вибухові пристрої, замасковані під будь-які предмети.

Заходи безпеки при загрозі терористичного акту:

- Будьте уважні та доброзичливі до оточуючих.

- Ні при яких умовах НЕ  ПРИПУСКАЙТЕ  ПАНІКИ ! ! !

- Якщо є можливість, виїдьте на кілька днів на дачу, в село, до родичів в інше місто (село).

Зробіть безпечним власне житло:

- Приберіть пожежонебезпечні предмети - старі фарби, лак, бензин та інше;

- Приберіть з вікон квіти (поставте їх на підлогу);

- Закрийте штори на вікнах - це захистить вас від пошкоджень уламки скла;

- Зберіть у сумку всі необхідні вам документи, речі, гроші на випадок термінової евакуації;

- По можливості не користуйтеся громадським транспортом,

- Не відвідуйте громадські місця.

 

Якщо вами виявлено вибухонебезпечний предмет:

- Побачивши вибухонебезпечний предмет (гранату, снаряд, бомбу та інше.) не підходьте близько до нього, покличте людей та попросіть терміново повідомити про знахідку у міліцію. Не дозволяйте випадковим людям торкатися небезпечного предмету або намагатися знешкодити його.

- Здійснюючи поїздки у громадському транспорті (особливо у метро), звертайте увагу на залишені сумки, портфелі, згортки, іграшки та предмети, у яких можуть знаходитись саморобні вибухонебезпечні             пристрої. Терміново повідомте про це водію, машиністу потягу, будь-якому працівнику міліції. Не відкривайте їх, не чіпайте руками, попередьте людей про небезпеку.

 

Якщо стався вибух:

- Пересувайтеся обережно, не чіпайте пошкоджені конструкції та оголений дріт.

- У пошкодженому приміщенні із-за небезпеки вибуху газу не можна користуватися відкритим вогнем.

- При задимленні захистіть органи дихання мокрим рушником.

- Дійте у відповідності з наказами посадових осіб.

 

Якщо вас завалило уламками стін:

- Намагайтеся не панікувати, дихайте глибоко і рівно, приготуйтеся терпіти голод і спрагу. Голосом і стуком привертайте увагу людей.

- Якщо ви знаходитесь глибоко під поверхнею землі, пересувайте вліво вправо будь-який металевий предмет (кільце, ключ та інш.) для знаходження вас металодетектором.

- Якщо простір поруч з вами відносно вільний, не запалюйте сірники, свічки, бережіть кисень.

- Якщо у вас є можливість, закріпіть стелю та чекайте на допомогу.

 

 

ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ НА ВИПАДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

В сучасних умовах загострення відносин між окремими державами, яке переростає у збройний конфлікт, особливу небезпеку для цивільного населення становить використання військової авіації та артилерії.

З метою захисту цивільного населення міста у разі виникнення збройного конфлікту всім громадянам рекомендується:

- у разі, коли Ви під час авіаційного нальоту, обстрілу знаходитесь вдома, слід зайняти приміщення, які розташовані подалі від вікон, балконів (коридор, ванна кімната, тощо) і дочекатись закінчення вибухів. Ні в якому разі не можна вибігати з будинків на вулицю, користуватися ліфтом, ховатися під деревами (навіть коли під деревом є зручне для укриття місце). По звершенню нальоту або обстрілу слід обережно залишити будинок. Якщо будинок було зруйновано, або він отримав пошкодження необхідно взяти із собою речі, як при евакуації;

- у випадку, коли авіаційний удар, обстріл застав Вас на робочому місці, слід діяти за вказівками керівників підприємства, установи, закладу та їх підрозділів, посадових осіб з питань цивільного захисту. Деякі підприємства мають захисні споруди;

- у разі, коли Ви потрапили під удар авіації чи артилерійський обстріл, знаходячись поза межами будівель, слід лягти на землю по можливості у найбільш заглиблені місця (канави, ритвини тощо), прикрити голову якимись речами або, на крайній випадок, руками і дочекатись закінчення вибухів.

- непрацездатним особам при перших ознаках військової агресії або за відповідною інформацією органів влади можна залишити місто і виїхати в сільську місцевість до рідних чи знайомих. Також можна виїхати у приміську зону на дачні та садові ділянки, які мають будиночки для проживання. Про свій виїзд та місце подальшого перебування слід повідомити рідних та житлово-експлуатаційні органи (вуличні комітети). При самостійному виїзді взяти речі, які рекомендується брати при оголошенні евакуації, а також відключити в квартирі електрику, газ, воду;

- у випадку оголошення евакуації діяти згідно Пам’ятки населенню на випадок евакуації.

Сигнали оповіщення про небезпеку подаються звуками сирен, підключених до системи централізованого оповіщення

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В МІСЦЯХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

При першій можливості покиньте місце ведення бойових дій. Майте при собі документи.

Якщо це неможливо, вивісьте на будинку плакат: «ТУТ МИРНІ МЕШКАНЦІ»;

- завчасно зробіть запас продуктів харчування і води;

- по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з піском, передбачте наявність аварійного виходу;

- при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій відстані від будинку, яка більша його висоти;

- уточніть місце, де вам може бути надана медична допомога;

- якщо розпочалась перестрілка, ляжте на підлогу під вікно або у ванній кімнаті;

- по квартирі пересувайтесь повзком.

Якщо перестрілка застали вас на вулиці:

- негайно ляжте на землю;

- якщо по вас не стріляють - займіть найближче укриття (канаву, яму), переповзіть під бетонний бордюр;

- не виходьте з укриття до кінця бою.

НЕ МОЖНА:

- підходити до вікон, якщо почуєте постріли;

спостерігати за ходом бойових дій;

стояти чи перебігати під обстрілом, ховатися під деревами;

конфліктувати з озброєними людьми;

носити армійську форму або камуфльований одяг;

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

підбирати покинуті зброю та боєприпаси.

ДІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

при виявленні потенційно вибухонебезпечного предмету не чіпати його і не намагатися розібрати;

негайно повідомити в найближче відділення міліції, органи місцевої виконавчої влади, черговому рятувальної служби за телефоном «101», черговому міліції за телефоном «102»;

ДІЇ ДОРОСЛИХ:

- позначити місце знахідки небезпечних предметів;

- довести до присутніх, що торкатися до небезпечних предметів не можна, бо це загрожує життю;

- негайно сповістити в місцеві органи влади, міліцію про знахідку;

- до прибуття працівників міліції взяти місце і предмет під нагляд;

- не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей.

ДІЇ ДІТЕЙ:

- не торкатися знахідок самому і не дозволяти це робити іншому;

- про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих (в школу, міліцію, найближчу установу);

- не розводити багаття поблизу знахідки;

- запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка і поставити пам’ятну віху.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків

ПОРЯДОК ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ОГОЛОШЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ

Перед тим, як залишити житло, необхідно:

зачинити вікна;

вимкнути газ, воду і електрику;

забрати продукти з холодильника.

З собою мати наступні документи:

паспорт, військовий білет, документи про освіту і фах, посвідчення про шлюб і народження дітей, пенсійне посвідчення, трудову книжку та інші документи.

З собою мати наступні речі:

валізу (рюкзак) з теплим одягом, постільною білизною, особистими речами і предметами гігієни, гроші, цінності, продукти харчування і воду на 3 доби. Загальна вага не повинна перевищувати 50 кг на одну людину.

До валізи (рюкзака) прикріпити нашивку з позначенням адреси постійного місця проживання, прізвища евакуйованого і місця призначення.

На одягу дітей мають бути нашивки з позначенням прізвищ, імен та по батькові дитини та його батьків, року народження, адреси постійного місця проживання і місця призначення.

В ході евакуації необхідно:

- виконувати усі розпорядження посадових осіб евакуаційних і евакоприймальних органів;

- дотримуватись дисципліни та порядку на маршруті (на шляху руху на транспорті) і в районі розселення за новим місцем розташування;

- після прибуття до кінцевого пункту евакуації пройти реєстрацію.

Особи, які мають на руках військові білети з мобілізаційними приписами, евакуації не підлягають!

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ

Громадяни повинні завчасно за місцем свого проживання з’ясувати розташування захисної споруди (підвального приміщення) (далі – сховища), призначеного для укриття населення.

Населення укривається у сховищах за сигна­лами цивільного захисту.

Заходити до сховищ потрібно організовано, швидко і без паніки.

У сховищі зручніше розміщуватися групами з тих, хто разом мешкає в одному будинку. В кожній групі призначають старшого. Осіб з дітьми, розміщують в окремих відсіках або у спеціально відведе­них місцях. Літніх і хворих намагаються влаштувати ближче до вентиляції.

У сховище (укриття) потрібно приходити з документами, запасом продук­тів харчування та води на 2 доби та простішими за­собами індивідуального захисту органів дихання (ватно-марлева пов’язка тощо).

Не дозволяється приносити з собою громіздкі речі, речовини з сильним запахом та легкозаймисті, приводити тварин.

У сховищі забороняється ходити без потреби, шуміти, курити, виходити назовні без дозволу коменданта або чергового.

Всі у сховищі зобов'язані виконувати розпорядження чергового по сховищу, надавати посильну до­помогу хворим, інвалідам.

 

 

 

 

 

 


1
2